Inschrijving workshop
Inschrijving kan alleen schriftelijk plaatsvinden met een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier. Inschrijving gebeurt in volgorde van binnenkomst. Door inschrijving aanvaardt de deelnemer/opdrachtgever de toepassing van deze algemene voorwaarden.

Annulering
Annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden en is zonder kosten mogelijk tot drie maanden voorafgaand aan de start van workshop.

Bij annulering binnen drie maanden voorafgaand aan de workshop, is de deelnemer/opdrachtgever een bedrag verschuldigd van 10% van het workshopbedrag, met een minimum van € 100,-.

Bij annulering korter dan 1 maand voor het begin van de workshop is de deelnemer/opdrachtgever het volledige workshopbedrag verschuldigd. Voor de deelnemer/opdrachtgever is het mogelijk te zorgen voor vervanging door een andere deelnemer aan dezelfde workshop.

Betaling
De cursist ontvangt na ontvangst van het inschrijfformulier een bevestiging en de factuur voor 50% van het workshopbedrag. Na ontvangst van dit bedrag is de inschrijving definitief.

De cursist heeft de verplichting door middel van de eenmalige machtiging het restant van het lesgeld te voldoen. De afschrijving vindt plaats 4 weken voor aanvang van de workshop zijnde het restant van 50% van het totale workshopbedrag.

Indien inschrijving binnen 4 weken van de lesdatum valt, dient 100% via eenmalige incasso worden voldaan. Bij voortijdige beëindiging van de workshop blijft altijd het volledige lesgeld verschuldigd.
Alle betalingen moeten plaatsvinden op rekeningnummer NL24 RABO 0190 5082 05.

Minimum aantal
Voor de workshops is een minimale en maximale groepsgrootte bepaald. Bij onvoldoende inschrijvingen gaat een workshop niet door. De cursist ontvangt dan uiterlijk 14 dagen voordat de workshop zal plaatsvinden, bericht. Het reeds aanbetaalde lesgeld wordt dan binnen 30 dagen volledig teruggestort.Bij teveel inschrijvingen wordt de inschrijver op een wachtlijst geplaatst.

Tenzij uitdrukkelijk door de cursist aangegeven, behoudt de Tiendschuur het recht alle beeldmateriaal gemaakt door een van de medewerkers van de Tiendschuur voor PR doeleinden te gebruiken.

 In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie.